Osiguranje kibernetskih rizika

Zaštita od rizika našeg novog digitalnog doba.

Za mnoge sektore poslovanja, internet nosi značajan rizik od gubljenja ili neovlašćenog korišćenja podataka. RENOMIA CYBER osiguranje pokriva kibernetske rizike i povezanu korporativnu odgovornost za bilo koje gubljenje ili neovlašćeno korišćenje podataka ili osetljivih informacija o klijentima. CYBER je uglavnom osiguranje od odgovornosti za gubitke koje pretrpe trećalica. Takođe, nudimo osiguranje koje pokriva razne troškove nastale u vezi sa gubljenjem ili neovlašćenim korišćenjem podataka.

CYBER je rešenje za osiguranje osmišljeno sa ciljnom grupom poslovanja u kojima se rukuje velikom količinom podataka: e-porodavnice, stranice za onlajn klađenje, IT kompanije (posebno one koje nude usluge u oblaku), medije, dobavljače komunalnih usluga (telekomunikacije, struja, voda, toplota, gas itd.), maloprodaju, finansijske institucije i  zdravstvenu zaštitu.

RENOMIA CYBER kombinuje:

  • osiguranje od odgovornosti prema trećim licima za kršenje zaštite ličnih podataka ili osetljivih podataka i informacija o preduzeću (osiguranje se isplaćuje trećim licima prema kojima je osiguranik zakonski odgovoran – gubici treće strane)
  • osiguranje imovine u obliku osiguranja koje pokriva razne troškove IT, PR i drugihusluga (osigurana suma se isplaćuje osiguraniku – gubitak prve strane)

Osnovni rizici:

  • odgovornost kompanije za (osetljive) podatke klijenta, partnera i lične podatke koje ona skuplja, čuva i koristi
  • gubljenje ličnih podataka ili podataka i informacija o klijentu je stalna pretnja za sve kompanije – postoji rizik od zlonamernog napada spolja (hakeri) ili internog curenja podataka zbog nemarnosti ili zlonamernosti zaposlenih
  • gubitak zarade zbog prekida poslovanja
  • rizik po ugled
  • rizik od ucenjivačkog softvera
  • rizik plaćanja kazne po zakonu (Ured za zaštitu ličnih podataka) – CYBER osiguranje može da pomogne da pokrijete sve ove rizike

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka