Poreski savetnici

Poreski savetnici moraju da imaju prave uslove za svoj rad, pošto su se posvetili tome da budu na usluzi svojim klijentima. RENOMIA će pokriti sve rizike koji su povezani sa radomporeskih savetnika.

Rad poreskih savetnika je složeno posao. Nisu to samo porezi... već i računovodstvo, platni spiskovi, postupci nasleđivanja i drugo. Kao i u slučaju sličnih profesionalnih usluga, pri svom radu poreski savetnici su izoženi mogućem riziku od odgovornosti povezanom sa profesionalnim greškama & propustima. Rad poreskih savetnika potpada pod takozvano obavezno ugovorno osiguranje – zakon zahteva da svi poreski savetnici imaju osiguranje od porofesionalne odgovornosti

Ugovor o osiguranju mora da se prilagodi tako da pokrije, pored osnovnih rizika, takođe i rizike kojii su posebni za vašu delatnost. Naši iskusni RENOMIA stručnjaci mogu da dodaju značajnu vrednost tom procesu.  

Professional liability insurance covers:

  • finansijske gubitke koje klijenti pretrpe kao posledicu kršenja zakonskih obaveza prema industijskim pravilima i opšte važećim zakonima i propisima

  • troškove pravnog zastupnika

Osnovni rizici  povezani sa radom poreskih savetnika:

  • oštećenje dokumenta u vezi sa popunjavanjem zahteva za povraćaj poreza

  • smrt, smrtna povreda i šteta imovine trećim licima prema opštoj odgovornosti za gubitke u vezi sa radom poreskih savetnika

  • gubitci pretrpljeni kao posledica postupaka naređenih od strane ili u korist matične firme, ogranka ili pridružene celine

  • teritorijalna oblast pokrića koja odgovara zahtevima klijenata, uzimajući u obzir zemlju u kojoj su registrovani
  • šteta stvarima koje se koriste u vezi sa radom poreskih savetnika (npr. iznajmljena elektronska oprema)

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka