Advokatske firme

Pokrićemo sve vaše rizike koji se mogu pojaviti u vašem radu – tako da se možete usredsrediti na svoje klijente.

Profesionalno obeštećenje i odgovornost za gubitke nastale u vezi sa obavljanjem advokatskog posla su osnovni rizici koji su povezani sa radom advokatse firme. Da bi zaštitili klijente advokatskih firmi i da bi poboljšali sprovedivost njihovih potraživanja, zakon propisuje da svi advokati moraju da imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti. Ova obaveza se podjednako odnosi na pojedinačne advokate i partnerske firme. RENOMIA stručnjaci će  vam pomoći da prilagodite svoj ugovor o osiguranju tako da pokriva sve rizike povezane sa osobenostima vašeg rada  i da bude širi od oblasti osiguranja koje se zahteva zakonom.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva:

  • finansijske gubitke koje klijenti pretrpe kao posledicu kršenja zakonskih obaveza prema industijskim pravilima i opšte važećim zakonima i propisima
  • troškove pravnog zastupnika

Osnovni rizici rada advokata:

  • oštećenje dokumenta o kojima se advokat stara u svom radu (pisana dokumenta, planovi i računovodstvene knjige, na primer)
  • smrt, smrtna povreda i šteta imovine trećim licima prema opštoj odgovornosti za gubitke u vezi sa radom advokata
  • gubici pretrpljeni kao posledica postupaka naređenih od strane ili u korist matične firme, ogranka ili pridružene celine

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka