Revizori

Osmislićemo rešenje koje optimalno pokriva sve vaše rizike vezane sa vašom profesijom, tako da se možete usredsrediti na svoje klijente.

Od revizora i revizorskih firmi se zahteva da obezbede svoju odgovornost za sve gubitke koji se pretrpe u vezi sa radom revizora. Da bi se zaštitili klijenti revizorskih firmi, zakon propisuje da svi revizori moraju da imaju osiguranje od profesionalne odgovornosti. RENOMIA stručnjaci će vam pomoći da prilagodite svoj ugovor o osiguranju tako da pokriva sve rizike povezane sa osobenostima rada revizora i da bude širi od oblasti osiguranja koje se zahteva zakonom.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti pokriva:

  • finansijske gubitke koje klijenti pretrpe kao posledicu kršenja zakonskih obaveza prema industijskim pravilima i opšte važećim zakonima i propisima
  • troškove pravnog zastupnika

Osnovni rizici rada revizora:

  • oštećenje dokumenta o kojima se računovođa stara pri svom radu (računovodstvene knjige, na primer)
  • smrt, smrtna povreda i šteta imovine trećim licima prema opštoj odgovornosti za gubitke u vezi sa radom računovođe
  • gubici pretrpljeni kao posledica postupaka naređenih od strane ili u korist matične firme, ogranka ili pridružene celine

Odgovorićemo na vaš poziv

Naši stručnjaci će vam rado dati ponudu sa rešenjem koje je prilagođeno vašim posebnim potrebama

Lični podaci će biti iskorišćeni samo za vreme obrade Vašeg zahteva. Više na stranici Zaštiti Podataka