Pravna obaveštenja

Autorsko pravo

Autorsko pravo sadržaja ove web stranice je u vlasništvu RENOMIA, a. s. ili se korsti pod licencom. Kopiranje ili ponovna upotreba sadržaja ove web stranice je moguće pod sledećim uslovima:

  • sadržaj se ne sme koristiti u komercijalne svrhe
  • kopija mora da sadrži preporuku na autorska prava i izvorni materijal
  • grafički elementi su zaštićeni autorskim pravima i ne mogu biti reprodukovani ili odobreni bez pismenog odobrenja vlasnika prava

Zaštitni znak

Zaštitni znakovi i drugi grafički elementi na web stranici koji predstavljaju RENOMIA, a. s. ili su  kao i online poslove, ne mogu se koristiti bez pismene saglasnosti vlasnika prava.

Operacija

RENOMIA, a.s. ne garantuje da su informacije i sadržaj korišćeni na ovoj web stranici, potpuni i da je sadržaj trećih lica tačan i potpun. RENOMIA, a. s. ne prihvata odgovornost za karakteristike ili materijale dostupne u sistemu ili za njihovu stalnu dostupnost i besprekornost.

Proizvodi i usluge

Cene i informacije o proizvodima i uslugama mogu biti promenjene bez predhodne najave. Operator servera zadržava pravo, u izuzetnim okolnostima, da odbije izvršenje Vašeg zahteva bez davanja razloga.

Svi ponuđeni proizvodi i usluge su predmet navedenih uslova i odredbi. Oni se mogu proširiti ili ograničiti u skladu sa objavljenim uslovima i odredbama direktno pri ponudi.

Vlasništvo internet sistema

Internet sistem je u vlasništvu Breezy s.r.o., koji licencira RENOMIA a. s. Breezy zadržava puno pravo raspolaganja ovim sistemom.